تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
کتاب‌های درسی
يكشنبه 12 شهريور 1396  ساعت: 14:46

كتابهاي درسي قرآن دوره ابتدايي چاپ 96-97


آموزش قرآن اول ابتدايي

کد کتاب: 4/1
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتداییپایه اول
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.32 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.62 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.95 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.49 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.38 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.41 مگابایت
PDF icon بخش ششم 2.75 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 3.07 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 2.65 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 19.43 مگابایت

آموزش قرآن پايه دوم ابتدايي

کد کتاب: 8/1
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتدایی پایه دوم
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.19 مگابایت
PDF icon بخش اول 1.41 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1022.6 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.22 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 867.03 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.39 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.13 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.07 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.04 مگابایت
PDF icon بخش نهم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش دهم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم 1.55 مگابایت
PDF icon بخش دوازدهم 1.1 مگابایت
PDF icon بخش سیزدهم 932.56 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 8.52 مگابایت

آموزش قرآن پايه سوم ابتدايي

کد کتاب: 12/1
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتداییپایه سوم
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 932.1 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.85 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.78 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.53 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 569.71 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 7.59 مگابایت

آموزش قرآن پايه چهارم ابتدايي

کد کتاب: 17/1
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتداییپایه چهارم
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 917.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.1 مگابایت
PDF icon بخش دوم 2.35 مگابایت
PDF icon بخش سوم 3.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 3.54 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 4.2 مگابایت
PDF icon بخش ششم 5.43 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 19.06 مگابایت

آموزش قرآن پايه پنجم ابتدايي

کد کتاب: 23/1
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتداییپایه پنجم
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 869.21 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 765.66 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 2.2 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.09 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.15 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 2.71 مگابایت
PDF icon بخش ششم 6.81 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 16.2 مگابایت

آموزش قرآن پايه ششم

کد کتاب: 34/4
دوره تحصیلی: دوره آموزش ابتداییپایه ششم
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 875.38 کیلوبایت
PDF icon بخش ا ول 973.31 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 824.32 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.18 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 862.21 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.01 مگابایت
PDF icon بخش ششم 994.05 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 1.03 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 970.54 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 842.59 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 615.83 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 991.91 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 870.21 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 895.77 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 605.05 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم 3.13 مگابایت
PDF icon بخش شانزدهم 59.75 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 12.32 مگابایت
بازگشت به بالاي صفحهكتابهاي درسي قرآن دوره متوسطه اول چاپ 96-97

آموزش قرآن پايه هفتم

کد کتاب: 112
دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطهپایه هفتم
سال تحصیلی: 96-97
فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 23.6 مگابایت

آموزش قرآن پايه هشتم

کد کتاب: 126
دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطهپایه هشتم
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 6.2 مگابایت
PDF icon بخش اول 8.09 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.7 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.94 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 19.38 مگابایت

آموزش قرآن پايه نهم

کد کتاب: 142
دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطهپایه نهم
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 5.38 مگابایت
PDF icon بخش اول 7.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم 4.23 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.39 مگابایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon آموزش قرآن 18.21 مگابایت
بازگشت به بالاي صفحهكتابهاي درسي قرآن دوره متوسطه دوم چاپ 96-97


عربی، زبان قرآن (1) پايه دهم

کد کتاب: 110206
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك

سال تحصیلی: 96-97
فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی، زبان قرآن (1) 4.57 مگابایت

عربی، زبان قرآن(2)پايه يازدهم

کد کتاب: 111206
دوره تحصیلی: 
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیکپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربیپایه یازدهم
سال تحصیلی: 96-97

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.85 مگابایت
PDF icon بخش اول 1 بایت
PDF icon بخش دوم 720 کیلوبایت

فایل کامل کتاب: 
PDF icon عربی، زبان قرآن(2) 17.4 مگابایت


دفعات بازديد: 25942