ضمن تشکر از مخاطبین محترم خواهشمند است نظرات ، سوالات ، پيشنهادات و انقادهاي سازنده خود را در زمینه های برنامه درسی قرآن و معارف ، كتاب ها و محتوای وب سایت این گروه براساس تقكيك پايه هاي ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم براي ما ارسال كنيد و ما را در بهبود این سایت یاری نمایید.
از طريق لينك هاي زير به بخش هاي مربوطه برويد تا كارشناسان همان پايه پاسخگوي شما باشند.

          معارف (دوره ابتدايي)

          معارف (دوره اول متوسطه)

          معارف (دوره دوم متوسطه)

          قرآن (هر سه دوره)