تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
صلوات بر محمد . آل محمد ص
 
 
 
 
جدول برنامه فيلم های روش آموزش قرآن پاية چهارم ابتدايي
تاريخ: يكشنبه 30 شهريور 1393  ساعت: 10:01

جدول برنامه فيلم های روش آموزش قرآن پاية چهارم ابتدايي

جهت دريافت فيلم ها به سايت دفتر تکنولوژی مراجعه کنيد.

كارشناس

توضيح اضافي (ريز)

موضوع فرعي (درشت)

تيتر اصلي(درشت تر)

رد

مسعود وكيل

مؤلف كتاب

و كارشناس مسئول

 گروه درسي قرآن

چيستي برنامه درسي قرآن

برنامه درسي قرآن در جست وجوي چيست ؟

مقدمه 1

1

( مقدمه كتاب درسي )

همراه با والدين دانش آموزان

مقدمه 2

2

( مقدمه كتاب درسي )

سخني با همكاران گرامي

مقدمه 3

3

رضا نباتي

مؤلف كتاب

و كارشناس آموزش قرآن

 

 

( صفحه 1 و 2 كتاب درسي )

يادآوري- 1  تمرين هاي 1 تا 5

درس اول - جلسه ي اول

4

( صفحه 2 كتاب درسي )

يادآوري- 2  تمرين هاي 6 و 7

درس اول –  جلسه ي اول

5

( صفحه 9 كتاب درسي )

روش آموزش روخواني 1

درس دوم -  جلسه ي اول 

6

( صفحه 9 كتاب درسي )

روش آموزش روخواني 2

درس دوم –  جلسه ي اول 

7

( صفحه 9 كتاب درسي )

روش رفع اشكال روخواني

درس دوم –  جلسه ي اول

8

( صفحه 9 كتاب درسي )

روش آموزش روان خواني و قرائت 1

درس دوم –  جلسه ي اول 

9

( صفحه 9 كتاب درسي )

روش آموزش روان خواني و قرائت 2

درس دوم –  جلسه ي اول 

10

( صفحه 10 كتاب درسي )

روش آموزش پيام قرآني

درس دوم –  جلسه ي اول 

11

( صفحه 11 كتاب درسي )

روش تدريس قواعد روخواني

درس دوم –  جلسه ي دوم 

12

( صفحات 30، 37، 54، 72 كتاب درسي )

قواعد وقف، علامت مد، حروف مقطعه،

نشانه هاي وقف

آموزش ساير قواعد كتاب درسي

13

( صفحه 13 و 14 كتاب درسي )

انس با قرآن در خانه تمرين سوم

درس دوم –  جلسه ي سوم 

14

( صفحه 12 كتاب درسي )

كار در كلاس

درس دوم –  جلسه ي دوم 

15

سيد مهدي سيف

مؤلف كتاب

و كارشناس قرائت

و رسم الخط قرآن

( صفحه 41 و 42 كتاب درسي )

 

آشنايي با رسم الخط قرآن- 1

درس هفتم – جلسه اول

16

( صفحه 43 كتاب درسي )

آشنايي با رسم الخط قرآن- 2

درس هفتم – جلسه اول

17

رضا نباتي

مؤلف كتاب

و كارشناس آموزش قرآن

( صفحات 101 تا 113 كتاب درسي )

قرآن در تابستان

درس آخر–  قرآن در تابستان

18

 

شيوه ارزش يابي كيفي – توصيفي

برنامه درسي آموزش قرآن پايه چهارم ابتدايي

ارزش يابي پيشرفت تحصيلي

19

 

 

 

 

بازگشت به ليست اخبار