تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
معرفی گروه قرآن و معارف
دوشنبه 12 اسفند 1392  ساعت: 13:58

معرفي اعضاء گروه قرآن و معارف اسلامي

1-سيد محمد دلبري : رئيس گروه قرآن و معارف اسلامي

2-آقاي مسعود وكيل : كارشناس گروه  قرآن و معارف اسلامي ؛دبير شوراي برنامه  ريزي و تاليف درس قرآن

3-آقاي رضا نباتي : كارشناس گروه  قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف درس قرآن دوره ابتدايي

4-آقاي يونس باقري : كارشناس گروه  قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف درس قرآن دوره متوسطه اول

5-آقاي سيد مهدي سيف : كارشناس گروه  قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف درس قرآن دوره ابتدايي و دوره متوسطه اول

6-حجة الاسلام محمود متوسل آراني : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛دبير شوراي برنامه  ريزي و تاليف كتابهاي ديني

7-خانم فريال آمار : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف در س

هديه هاي آسمان دوره ابتدايي

8-آقاي سيد سجاد طباطبايي نژاد : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف

 در س هديه هاي آسمان دوره ابتدايي

9-آقاي پرويز آزادي : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف

 در س پيام هاي  آسمان دوره متوسطه اول

10-آقاي ياسين شكراني : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ عضو شوراي برنامه ريزي و تاليف

 در س دين و زندگي دوره متوسطه دوم

11-آقاي قاسم زرلكي : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ بخش رشته علوم و معارف اسلامي

12-آقاي عادل اشكبوس : كارشناس گروه قرآن و معارف اسلامي ؛ دبير شوراي برنامه ريزي و تاليف كتاب هاي عربي متوسطه اول و دوم

دفعات بازديد: 13258