تماس با ما درباره ما پرسش و پاسخ نقشه سايت آرشيو اخبار نمای اصلی
 
 
 
 
کتاب‌های راهنمای معلم
چهارشنبه 19 مهر 1396  ساعت: 15:23

كتابهاي راهنماي معلم قرآن

راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان

کد کتاب: 53/1
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی

سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 352.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 677.74 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1012.1 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.11 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم آموزش قرآن اول دبستان 2.76 مگابایت

راهنمای معلم آموزش قرآن دوم دبستان

کد کتاب: 57/1
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی

سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 820.56 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.39 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.67 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon راهنمای معلم آموزش قرآن 3.56 مگابایت

کتاب معلم (راهنمای تدريس) آموزش قرآن پايه ی سوم دبستان

کد کتاب: 61
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی

سال تحصیلی: 
96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 508.17 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.22 مگابایت
PDF icon بخش دوم 732.04 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 849.42 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 899.59 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 1.13 مگابایت
PDF icon پنجم ششم 298.63 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم (راهنمای تدریس) آموزش قرآن پایه ی سوم دبستان 5.02 مگابایت

کتاب معلم آموزش قرآن چهارم دبستان

کد کتاب: 66
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 82.57 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 274.33 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 570.05 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 586.24 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 418.57 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 398.36 کیلوبایت

کتاب معلم آموزش قرآن پنجم دبستان

کد کتاب: 72
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
سال تحصیلی: 
88-89
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 176.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 408.32 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 564.04 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 636.07 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 427.98 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 810.81 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 767.74 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 470.3 کیلوبایت
 

کتاب معلم آموزش قرآن ششم دبستان

کد کتاب: 74/3
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره آموزش ابتدایی
سال تحصیلی: 96-97
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 681.05 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 622.99 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 1.2 مگابایت
PDF icon بخش سوم 742.46 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم آموزش قرآن ششم دبستان 2.65 مگابایت

بازگشت به بالاي صفحه


كتابهاي راهنماي معلم قرآن دوره متوسطه اولکتاب معلم آموزش قرآن پایه هفتم

کد کتاب: 81/1

دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره اول آموزش متوسطه

سال تحصیلی: 
92-93
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم آموزش قرآن پایه هفتم 2.68 مگابایت

کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطه

کد کتاب: 81/1
دوره تحصیلی: راهنمای تدریسدوره اول آموزش متوسطه
سال تحصیلی: 94-95
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 1.19 مگابایت
PDF icon بخش اول 434.22 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 927.78 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 865.91 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 1.39 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.66 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.65 مگابایت
PDF icon بخش هفتم 1.36 مگابایت
PDF icon بخش هشتم 1.39 مگابایت
PDF icon بخش نهم 137.12 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 268.91 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم آموزش قرآن پایه های هفتم و هشتم و نهم دوره اول متوسطه 7.89 مگابایت

كتابهاي راهنماي معلم قرآن دوره متوسطه دوم

راهنمای معلم قرآن وتعليمات دينى

دين و زندگى (1)

سال اول

1389جلد و فهرست

كليك كنيد


بخش اوّل: کليات

مقدمه

١ -فلسفهٔ وجودی درس تعليمات دينی و قرآن

٢ -رويکرد کلی در تعليم و تربيت دينی (رويکرد فطرت گرای توحيدی)

٣ -اصول منتج از رويکرد فطرت گرای توحيدی

٤ -رويکردهای مطرح در برنامه درسی و تناسب آن با درس قرآن و تعليمات دينی

كليك كنيد


٥ -اصول حاکم بر برنامه

٦ -مفاهيم اساسی آموزشی دورهٔ متوسطه و پيش دانشگاهی

٧ -اهداف کلی دورهٔ متوسطه و پيش دانشگاهی

٨ -اهداف پايهٔ اوّل تحصيلی دورهٔ متوسطه و پيش دانشگاهی

٩ -جدول وسعت و توالی مفاهيم در هر پايه

كليك كنيد


١٠ -روش ها و فنون ياددهی يادگيری

١١ -ارزش يابی پيشرفت تحصيلی

٢ -آموخته های دانش آموزان در دورهٔ ابتدايی

٣ -آموخته های دانش آموزان در دورهٔ راهنمايی

بخش دوم: برنامۀ درس تعليمات دينی و قرآن پايۀ اوّل

١ -ساختار کتاب درسی

٢ -توصيه های اجرايی

٣ -شيوهٔ ارزش يابی از آموخته ها در هر درس

كليك كنيد


بخش سوم: روش تدريس هر درس

مرحلهٔ اوّل: آگاهی در انديشه و قلب

درس اوّل: کتاب زندگی

درس دوم: انتخاب بزرگ

كليك كنيد


درس سوم: کدامين هدف

درس چهارم: برترين هدف

درس پنجم: تو را چگونه بخوانم؟

كليك كنيد


درس ششم: در حمد و تسبيح محبوب

درس هفتم: در پناه ايمان

درس هشتم: در وادی امن (تا اجزاي تدريس)

كليك كنيد


ادامه درس هشتم: در وادی امن

مرحلهٔ دوم: آهنگ سفر

درس نهم: عزم خوب زيستن

درس دهم: پايداری در عزم

كايك كنيد


درس يازدهم: در زمرهٔ بيداران

مرحلهٔ سوم: قدم در راه

درس دوازدهم: آيين رهروی

كليك كنيد


درس سيزدهم: در حضور دوست

درس چهاردهم: همدلی و همراهی

كليك كنيد


درس پانزدهم: ادب دوستی

درس شانزدهم: کار گوهر زندگی

كليك كنيد


کتاب معلم قرآن و تعليمات دينی(2)

کد کتاب: 379/2
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهکتاب های مشترک
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 62.91 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 155.96 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 120.3 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 346.78 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 250.78 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 290.39 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 249.86 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 209.44 کیلوبایت

کتاب معلم قرآن و تعليمات دينی (3)

کد کتاب: 
387
دوره تحصیلی: 
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریریاضی فیزیک
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانی
راهنمای تدریسدوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم تجربی

سال تحصیلی: 90-91
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 65.09 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 228.6 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 183.85 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 252.37 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 146.86 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 194.35 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 210.7 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 263.07 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 290.69 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 242.97 کیلوبایت

دفعات بازديد: 31583