ضميمه پيام هاي آسمان پايه اول (هفتم) ويژه اهل سنت
 فايل اول فهرست  فايل دوم دروس

اشكلات تايپي كتاب پيام هاي آسمان

 شيوه تدريس درس اول: بینای مهربان
 جدول درس اول: بینای مهربان
 راهنماي معلم درس اول

 شيوه تدريس درس دوم: استعانت از خداوند
 جدول درس دوم: استعانت از خداوند
 راهنماي معلم درس دوم

 شيوه تدريس و نكات تكميلي درس سوم: تلخ و شيرين
 جدول درس سوم: تلخ و شيرين
 راهنماي معلم درس سوم

 شيوه تدريس درس چهارم: عبور آسان
 جدول درس چهارم: عبور آسان
 راهنماي معلم درس چهارم

 شيوه تدريس درس پنجم دین؛ گنج بی پایان
 جدول درس پنجم دین؛ گنج بی پایان
 راهنماي معلم درس پنجم

 شيوه تدريس درس ششم : پيامبر رحمت
 جدول درس ششم :پيامبر رحمت
 راهنماي معلم درس ششم

 شيوه تدريس درس هفتم : اسوه فداكاري و عدالت
 جدول درس هفتم اسوه فداكاري و عدالت
 راهنماي معلم درس هفتم

 شيوه تدريس درس هشتم : برترين بانو
 جدول درس هشتم برترين بانو
 راهنماي معلم درس هشتم

 شيوه تدريس درس نهم : افتخار بندگي
 جدول درس نهم افتخار بندگي
 راهنماي معلم درس نهم

 شيوه تدريس درس دهم : به سوي پاكي
 جدول درس دهم به سوي پاكي
 راهنماي معلم درس دهم

 شيوه تدريس درس يازدهم : ستون دین
 جدول درس يازدهم ستون دین
 راهنماي معلم درس يازدهم

 شيوه تدريس درس دوازدهم : نماز جماعت
 جدول درس دوازدهم نماز جماعت
   راهنماي معلم درس دوازدهم

 شيوه تدريس درس سيزدهم : بر بال فرشتگان
 جدول درس سيزدهم بر بال فرشتگان
 راهنماي معلم درس سيزدهم

 شيوه تدريس درس چهاردهم : كمال هم نشین
 جدول درس چهاردهم كمال هم نشین
 راهنماي معلم درس چهاردهم

 شيوه تدريس درس پانزدهم : سربازان شیطان
 جدول درس پانزدهم سربازان شیطان
 راهنماي معلم درس پانزدهم

 شيوه تدريس درس شانزدهم : نشان عزّت
 جدول درس شانزدهم نشان عزّت
 راهنماي معلم درس شانزدهم

بازگشت